زنان اینگونه اقتدار مرد را می شک

زنان اینگونه اقتدار مرد را می شکنند:
2- قهر

از جدل بدتر چیه؟ قهر. خانوم چرا قهر می کنه؟

می خواهد به مرد این پیام را بده. کمی زیادتر باش. نوازشت محبتت پولی که دادی کادویی که آوردی مجلسی که گرفتی کم بود. من قهر می کنم تو با بیشترش بیا. غافل از اینکه داره به مرد می گه بود و نبودت یکیه.

اینقدر مرد شکن. خانوم دیدی شما ده دقیقه قهر می کنی مرد چندروز بدرفتاری می کنه؟ تو قهر کردی خوت برگشتی اومدی آشتی می کنی ازت استقبالم نمی کنه؟ تحقیرتم می کنه؟ چیه؟ مگه قهر نبودی؟ عرضه ی قهرم نداری؟ باز چی شده؟ ضربه هم می زنه. علت چیه؟

علت اینه که شما با قهر بود و نبود مرد رو یکی کرده اید برای همینه که وقتی می خوای دوباره برگردی از دستت می گریزد. ما که بیخود بودیم دوباره اومدی به ما تکیه کنی؟ قهر مرد شکنه.

حالا می فهمه که اون خانوم چرا وقتی تماس گرفت به من گفت با شوهرم بگومگویی کردم من قبل از اینکه بدونم علتشون چیه حق با کیه گفتم دوتا سوال دارم.

شوهرت را می خواهی؟ زندگی با او را دوست داری؟ پس قهرت غلطه. چرا نابودش می کنی؟ برگرد برو اگرم پرسید به قهر رفته ای بگو نه من به سرکشی پدرومادرم رفته بوم. هیچ گاه از تو قهر نمی کنم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟