زنان اینگونه اقتدار مرد را می شک

زنان اینگونه اقتدار مرد را می شکنند:
4- پرخاش بر مرد

اونی که ته همه ی اقتدارشکنی هاست پرخاش بر مرد.

وای وای وای این خیلی فاجعه ست. خانوم چرا پرخاش می کنه؟

می خواد به مرد این پیام رو بده به هم ریختم داغونم وضعیت روحی روانی خوبی ندارم. درحالی که نمی دونه که داره به مرد می گه برو دنبال این. طلاق.

اولین جایی که روزنه ی فکر طلاق در ذهن مرد باز می شه وقتیه که زن به مردش پرخاش می کند. به خصوص اگه اون پرخاشه یه بار و از سر غفلت نباشه. توام با عذرخواهی نبوده. خانوم نه تنها پرخاش کرده پرخاششو تکرار می کنه. مکرر پرخاش کرده.

وای اگر پرخاشش کار مستمر و دائمش باشه. حتما مرد زنش را طلاق می دهد. بدون استثنا طلاق می دهد.

اگه اینقدر زن سابقه ی پرخاش به مرد داشته باشه که هنوز شروع نکرده مرد انتظار پرخاش داشته باشد.

وای الان برم خونه بدونه خمونه ی مامانم رفتم یه هیاهویی بکنه ببینه میوه نخریدم یه دادی بزنه.. اگر طلاق حقوقی قانونی نده طلاق روحی روانی رو داده.

جنازه ش داره با این زن زندگی میکنه. دیگه نه میلش نه انگیزه اش نه شورش در زندگی هیچ چیز نیست. می دونید چرا؟مردمگه اين زن. فرشته م که بشه از دل و چشمم افتاد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟