جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان ستاد ازدواج

دراستانه ورود نخستین کاروان زوج های دانشجو؛ جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان ستادازدواج در هتلها برگزارشد.

جلسه توجیهی آموزشی نمایندگان ستاد ازدواج


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟