سوال:سلام همسر بنده زمان های ب

سوال:
سلام همسر بنده زمان های بسیار طولانی پای لب تاب است و باعث می شود من خسته و کلافه شوم و باعث بحث و دعوایمان می شود مثلا چهار ساعت. میگه اگه نشینم پاش کلافه میشم اما دائماً بحث داریم. چه کار می تونم بکنم من احساس می کنم به من توجه نداره خوب منم از اینکه تنها میشینم خسته میشم. هروقت هم پای لب تابه اخلاقش خیلی بد میشه.

پاسخ:
یکی از برداشتهای غلط زنان از مردان آن است که فکر می کنند اگر مرد مشغول کاری شد (مثل همین کار با لب تاب) باید کنار بروند و منتظر بمانند تا کار مرد تمام شود! بدون آنکه گوشه ای تنها بنشینید و یا اینکه مدام روی روان مرد بدوید که لب تابت را بگذار کنار و چنین و چنان! ، بدون حالت شکایت و با روحیه شاد و باز بروید کنارش بنشینید و هرچه می خواهید را بگویید و انجام دهید. آنوقت خواهید دید که مرد بدون رنجش و شکایتی با میل فراوان به سمت شما می آید. مثلاً می توانید به مرد بگویید تو کارت را بکن و من همین جا در آغوش تو می نشینم و ناز و بوست می کنم. مطمئن باشید به ناز و بوس دوم نرسیده اید که مرد لب تاب را رها می کند!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟