آقا عمقی نگر هست چه در سطح دریافته

آقا عمقی نگر هست چه در سطح دریافتهایش چه در سطح رفتارهایش در حالیکه خانم سطحی نگر است. نه عمقی نگری ارزش است و نه سطحی نگری ضعف هست. هر دو امکان هستن. که در جایگاه های خودشان که با ارائه های مناسب خوب هستند. اما متاسفانه چون ما از جنس مقابلمون شناخت خوبی نداریم این تفاوتها را بیشتر وسیله ای برای درگیری ورنجمون میکنیم. ببینید خداوند که طراحی عالم میکرد، عالم را از جمع عمق+سطح آفرید. لذا شما چیزی را در هستی نمیبینید که این دو جزء در کنار هم نباشند. عمق را هم ریخت در مرد (درک و فهم و رفتارش) و سطح راهم ریخت در زن. واین دوتا را هم مشتاق هم کرد که وقتی در کنار هم قرار بگیرند عالم الهی تکمیل بشود. لذا فرمود: انا خلقناکم فی احسن تقویم. یک شکل وتقویم مناسبی را به بار آورده است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟