متاسفانه هر کدام از دو جنس زن ومر

متاسفانه هر کدام از دو جنس زن ومرد، قسمت خودشان را تایید می کنند و می فهمند اما قسمت طرف مقابل را چون ازش درک مستقیم ندارند، نفی می کنند. در حالیکه عالم از فراهم سازی این دو جزء تشکیل می شود. قرآن می گوید: مرد لباس زن و زن لباس مرد است. لباس کارش تکمیل کردن است، ضعف هارا می پوشاند، شمارا به جلوه می آورد و یک طراوتها و نشاطهایی را هم فراهم می کند. لباس بی وجود، سطح بی ارزش میشود. وجود بی لباس در معرض هزاران آسیب است. پس تکمیل اینها هست که مودت و سکینه را به زندگی می بخشد.

اینکه فرمود از این جهت ما زوجیت را امر کرد یک که برای شما محصول سکینه دارد، به آرامش می رسید. از راه همین کمال هست که به آرامش شکل می گیرد. حدیثی از امام صادق(ع): ازدواج کردن باعث کمالتان می شود این کمال که در دین یا خود شما هست مربوط به این است که کامل می شوید. با آن جزء دیگر اتمام می شوید.اما ما متاسفانه بیشتر نسبت به نتایج این دو ویژگی دچار درگیری هستیم، گاهی اصلا تمام آن ویژگی را نفی می کنیم مثلاً خانم ها باهم که مینشینند می گویند چرا این آقایون یک جوری هستند. همشون هم این درد دل را دارند. در جمع آقایان بشود میبینید که شکایت از جنس زن هست. می گویند این خانمها... زن اصلا چی بوده؟ این نشان می دهد که ما از دریافتها وکارکردهای حنس مخالف شناخت درستی نداریم. در حالیکه خداوند وقتی که یک ترکیبی را فراهم میکند نگاهش به نتیجه نهایی هست. جزء ها ملاک اصلی در خلقت الهی نیستند ملاک محصول نهایی است.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟