عمقی نگری و سطحی نگری چطور در مرد

عمقی نگری و سطحی نگری چطور در مرد وزن توزیع شده است؟
برای آنهایی که شبهه دارند در این مسئله نمونه مثال میزنم.

میخواهیم یک منزلی بخریم:
آقا به چی عنایت دارد؟ سند شش دانگ است؟ زمین ملکی است؟ تراکم چقدر است؟ تجاری میخورد؟ رو به رشد است؟ تاسیسات چیه؟
خانم به چی نگاه میکند؟ اصلا به این اندازه ها توجه دارد؟ که عمق این ساختمان را معلوم میکند؟ خیر- او نگاه میکند آشپزخانه باز و دلگشا هست؟ پنجره و گل وگلدانی در این هست؟ به ظواهر اون علاقه مند هست. سطح خانه برایش دلپسند هست.

برای انتخاب لباس:
آقایون چقدر به این اهمیت میدهند که چی بپوشند؟ چه رنگ بپوشند؟ چه شکلی داشته باشد عنایت دارند؟ خیلی ناچیز. حتی اگرمواردی پیدا شده تحت تاثیر زن وارد شده است. لذا مرد وقتی در ترکیبهای یکسان قرار میگیرد خیلی راحت است. مثله دوران جنگ کسی به تنوع لباس فکر نمیکرد. و اینکه برای لباس زاویه ای درست کند تنوعی بدهد، نبود. حتی برای خوردن غذا برای مرد مهم نیست در چه ظرفی ریخته شود و با چه قاشقی خورده شود. لذا میبینید از راه میرسد و در قابلمه را بر میدارد و غذا میخورد چون برایش مواد اصلی مهم است.
اما در زن اینجور نیست و تا تبدیل به سطحش نکند احساس خوبی ندارد. لذا در پوشش ها میبینید تنوع لباس در خانمها چقدر زیاد است از نظر رنگ وشکل. اما در آقایون خیلی ناچیز هست. یا در خانمها دیده میشود وقتی یک لباس را میپوشند از پوشیدن مجدد ان مخصوصا اگر در حوزه جمعی باشد خودداری میکنند و میگویند من این را یک بار پوشیدم. از نظر مرد این یک مورد عجیب است خب یک بار پوشیده شده که شده! پس من چی یک پیراهن را چند سال میپوشم. در حقیقت شما و قتی در یک جمع مردانه قرار میگیرید مردان توجهی به پوشش شما ندارند اما زنان به این موضوع توجه دارند، حتی خانمها متوجه میشوند که در سه جلسه پیش شما چی پوشیدید، چون به سطح تمرکز میکنند ولی سطح در دریافت و اعضای مرد نیست و چون نیست اهمیت پیدا نمی کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟