آثار و پیامدهای سطح و عمق:

بزر

آثار و پیامدهای سطح و عمق:

بزرگترین اثر عمقی نگری، سکوت است. مردها عموماً قادر به عرضه کلام نیستند مگر در مواردی خاص که هیچ ربطی به محاوره فردی شان ندارد در حالیکه خانم ها عطش شدیدی برای گفتگو دارند، حرف آنقدر برای زن مسئله اساسی است که در صدر نیازهایش است حتی بالاتر از نیازهایی مانند خوردن، خوابیدن و لذت بردن. خود حرف زدن. این به خود همان سطح خواهی و سطح نگری زن برمی گردد، چون سطح است کلام در آن میجوشد. شما بارها دیده اید که از جمع های 40 یا 50 نفره آقایان هیچ صدایی در نمیآید در حالیکه خانم ها چند نفر در یک محوطه ای باشند، صدای آنها حتما بلند می شود. تازه در جمع هایی که اصرار دارند صدار ا کنترل بکنند هم معلوم است! زن باید هم حرف بزند هم بلند حرف بزند تا احساس شیرینی برایش حاصل شود، در حالیکه آقا یا حرف نمیزند یا با اشاره مطلبش را بیان می کند. یا مثلاً بچه را که کار دارد صدایش میزند و در گوشش چیزی میگوید و یا گاهی مینویسد و به او میدهد! در حالیکه خانم باید حرف بزند آن هم بلند بلند! تا احساس نشاط کند.

محاوره دو تا مرد محدود به 4 تا 5 کلمه بیشتر نیست! سلام- حال شما خوبه- خانواده چطوره- چه خبر- و برای این سوالاتش هم منتظر شنیدن خبر نیست و اگر در جواب شنونده زیاد پاسخ دهد از طرف گوینده پر حرف به حساب میآید! درحالیکه خانم حرف در آن می جوشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟