در مشاوره ها اگر خانمی بیاید و حر

در مشاوره ها اگر خانمی بیاید و حرف نزند سه نتیجه از آن میگیرم:

1. اختلال ساختاری دارد، بنظرم می آید این آدم، زن پرورش نیافته است، به دلایل مختلف مثلاً در بین 5 برادر، تک دختر بوده است و یا شرایط خانوادگی.

2. این آدم به آمدنش اعتراض دارد یعنی با حرف نزدنش دارد یک پیام دیگری می دهد.

3. مریض، بیمار یا افسرده است! در شرایط سلامت نیست که اگر باشد باید حرف بزند. اگر بین صحبت دو مرد فرد سومی بیاید و حرف بزند، احساس بی ادبی تلقی می شود یا اگر احترامش را لازم بدانند حرف خود را قطع می کنن و حرف او را گوش می دهند، درحالیکه اگر این اتفاق در بین دو زن بیفتد و فرد سومی حرف بزند، دو نفر قبلی ادامه حرف نفر سوم را می گیرند!!! خانم چهارم که بیاد که دیگه جشن می گیرند!!! یکی از دلایلی که زن جمع را دوست دارد بخاطر حرف زدن در آن است نه صرفا دیدار!

یکی از دلایلی که مرد با این همه ای که هست به دل زن نمی نشیند، اینست که با زن صحبت نمی کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟