آقایان گاهی فکر می کنند وقتی سکو

آقایان گاهی فکر می کنند وقتی سکوت می کنند وقار به خرج می دهند، و بنظرش می رسد این خانم ها این همه با هم حرف می زنند چه می گویند اصلا؟! و بعد هم بنظرش می رسد که خودش چه مرد متین و کاملی است و می گوید ما 40 تا مرد باشیم یک صدا از من در میاد؟! نخیر!!!!

آقا چون سطح ندارد، اصلا حرف زدن بلد نیست و اگر زیاد حرف بزند قاطی می کند عباراتش را !! چون چیدن اینها درشرایطی که تند تند باید بکار ببرد و ندارد، برایش خیلی ممکن نیست.

خب برای این تفاوت باید چکار بکنیم؟ آیا به اون قسمت نیاز خودمون اصرار داشته باشیم؟ یکی از هنرهای زوجیت، تامین همین اشتراک هست. در نگرش اول به زندگی گفتیم لازم هست که ما ببینیم برحسب نیاز خودمون همسر گزینش نکردیم، زندگی جای گذاشتهای ما هست نه جای برداشتهای ما. هرقدر بگذاریم برداشتهای بیشتری را زندگی به ما برمی گرداند.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟