در هر شرایطی برای همسرت یک همراه خوب

<p>در هر شرایطی برای همسرت یک همراه خوب

در هر شرایطی برای همسرت یک همراه خوب و صمیمی باش.

هیچگاه به نشانه اعتراض و قهر محل خوابت را از همسرت جدا نکن..امتیاز شما به این مطلب کدام است؟