آقایون کلی نگر هستند و خانم ها جز

آقایون کلی نگر هستند و خانم ها جزئی نگر

من مراقب جزئی نگری باشم؛یعنی چی؟
خانوم من جزئیات براش مهمه پس جزئیات روبه خاطر بسپارم وبه جزئیات اعتنا کنم
فکر کنید یه روز یه آقایی بیاد خونه به خانومش بگه اگه گفتی امروزچه روزیه؟
چه روزیه؟
اگه گفتی امروز چه روزیه؟
خب چه روزیه!
هفت سال پیش یه همچین روزی اولین بار رفتیم باهمدیگه شیر موز خوردیم..
ااا این یادشه !
چی میشنوه؟
میشنوه پس اون منودوست داره،من مورد علاقش بودم،پس براش خاطره انگیز بودم؛پس پس پس..
اون معنای خوبی میده به این و احساس خوب میگیره.
ارتباط یعنی ایجاد احساس خوب در طرف مقابل
جزئیات رو به خاطر بسپارید؛زحمتی کشیده پس جزئیات رو ببینید ؛اگر به خودش رسیده اگر غذایی درست کرده بگید این طعم چیه ؟یه چیزی ریختی تو این!تو یک کاری کردی این مزه خوب میده..
این براش جالبه شما جزئیات رو متوجه بشید که اینجا سبزی گذاشته.ولی بعضی جاها چون آقایه کلی نگره فقط می خوره یعنی اومیره ماست بیاره تا میاد میبینه این غذا روخورده تموم شده اصلا..
زحمتی کشیده کاری کرده به خودش رسیده یه کاری کرده اینا خیلی مهمه
جزئیات رو ببینیم وبه خاطر بسپاریم قدردانی کنیم وبیان کنیم
بابت جزئیات تشکر وقدر دانی کنید؛بگید که دیده شد بگیدمیدونم به خاطر من لبه هاشوتا کردی تا قشنگتر باشه .شما از خونه رفتید بیرون این شلوارو ول کرده بودید اینجا حالا که اومدید این سر جاشه؛خدای مهربون این کارو نکرده اینو....
جزئیات ..جزئیات ..جزئیات ..
از اون طرف خانوما ..
آقایون کلی نگرند؛جزئیات رو به خاطر نسپارید؛
هیچ وقت یادم نمیره یازده سال پیش مادرت زیر همچین درختی این جمله روگفت ؛هیچ وقت یادم نمیره میخواستن کادو های عقد رو بدن مادرت اینجوری وایستاده بود؛من زاویه شونشو هیچ وقت فراموش نمیکنم.
بابا تمام شد عزیز من!
جزئیات رو به خاطر نسپارید وهیچ وقت از جزئیات حرف نزنید
جالب هم هستا حالا من این استثنا ها رو کار ندارم کلا اینجوریه ها؛
مثلا من با یه آقایی حرف میزنم بعد تموم میشه میرم خونه خانومم میگه این آقایی که باهاش حرف میزدی کی بود؟
-میگم کدوم آقایه؟
همین که کت چارخونه ریز داشت!
-مگه کت داشت؟!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟