سوال:سلام؛ همسرم در مدیریت اقت

سوال:
سلام؛ همسرم در مدیریت اقتصادی خانواده قوی است اما به دلیل برخی موانع مانند داشتن قرض و قسط بسیاری از هزینه های زندگی را رد می کند و می گوید لزومی برای تامین آنها نیست. در حالیکه من به عنوان زن یک سری نیازهای مادی هم دارم و این عدم توجه خیلی اذیتم می کند. چه باید بکنم؟

پاسخ:
تعریف تان از خست همسر صحیح نیست خست مربوط به کسی ست که دارد و محل خرج لازم تر هم ندارد، اما حیفش می آید که خرج کند اما وقتی مرد بیش از درآمدش هزینه قبول کرده به طوری که دارد اقساط آنرا می پردازد، تعریف خسیس غلط است زن باید بجای توجه به نیازهای دم دستی اش (که عمدتاً ناشی از تحریک اطرافیان و یا چشم هم چشمی های زنانه است) به رعایت هزینه ها و اقتصاد زندگی توجه کند و بی جهت عاطفه و شورش را به همسر و آرامش وی را به هم نزند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟