خانم وآقای خونه؛

شوخی های شما

خانم وآقای خونه؛

شوخی های شما، باهم؛
توی نگاه خدا،خیلی می ارزه

اما؛
باید زیرکانه،شوخی های موردپسند همسرتون روکشف کنین

وگرنه،نتیجه عکس،می گیرين!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟