استفاده از نام مناسب و القاب زیبا برا

<p>استفاده از نام مناسب و القاب زیبا برا

استفاده از نام مناسب و القاب زیبا برای خطاب همسر، باعث روابط مثبت و ایجاد محیطی آکنده از صمیمیت می شود و سبب پیدایش زمینه ی عکس العمل و رفتاری، مناسب در طرف مقابل می‌شود.

حضرت علی(ع) فرموده اند:
اجملوا فی الخطاب، تسمعوا جمیل الجواب؛ خطاب هایتان را زیبا کنید تا پاسخ زیبا بشنوید.

منبع:
هاشم رسولی محلاتی، غررالحکم، ص 435.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟