پروسه تربیت فرزند در سایه آگاهی

پروسه تربیت فرزند در سایه آگاهی ومهارت بی نظیرترین وزیباترین پروسه زندگی است

بازی،شادی،کثیف کاری وریخت وپاش،اشتباه وسر و صدا و...خاص دوران کودکی است و رشد وبالندگی کودکان در همین امور نهفته است.
بچه ها هر کاری که کردند نباید کل شخصیت آنها زیر سؤال برود بلکه فقط وفقط بایستی رفتار مذکور وبه شیوه درست مورد سؤال قرار گیرد...

کودکان ما همواره بی قید وشرط وبی ارزش گذاری فرزندان عزیز وبی همتای ما هستند.

وقتی دخترم بچه بود ، یک روز به دلیل شیطنتی که کرده بود ،
شروع کردم به نصیحت های مادرانه و بالاخره گفتم :
نمی دونم با تو چیکار کنم ؟!
و دخترم در پاسخ گفت :
می تونی منو ببوسی !
امروز یادم نیست موضوع چه بود،
اما آن بوسه هنوز یادم مانده است !!!!

هرگز فرصت گفتن دوستت دارم را از دست مده …


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟