سوال:سلام؛ شوهری دارم بسیار مه

سوال:
سلام؛ شوهری دارم بسیار مهربان ولی هروقت که حرف از کمک مرد به خانم در منزل میشود سریع گارد میگیرد که هرکه وظایف خودش. مرد و کار مردانه. زن و کارهای زنانه ی خودش. اما من در حال حاضر دوروز در هفته صبح تا شب سرکار میروم و بیشتر اوقات حقوقم رو به شوهرم دادم. درحالی خودش در خانه ی مادرش بسیار کمک مادرش میکرد رختوابها را جمع میکرد گاهی ظروف را میشست و از این قبیل کارها. چه کنم که در کارهای خانه گاهی کمکم کند، نه این که تنبل هستم یا سختم میاید دوست دارم که گاهی بگوید خانم امشب ظروف را من میشویم یا امشب تو خسته ای من شام درست میکنم. تمام این کمک ها نه برای جسمم بلکه برای نیاز روحی ام میخواهم. یا گاهی خودش کارهای خودش را انجام بدهد مثلاً اتو کشیدن لباسهایش یا شستشویی برخی لباس ریز خودش. نمیخواهم عادت کند به این که همیشه همه چیز آماده بوده بلخره بعد چند وقت دیگر من هروز بر سر کار خواهم رفت میخواهم طوری باشد که اون زمان تو ذوقش نخورد که چرا مثل قبل پذیرایی آنچنانی ازش نمیکنم، همانطور که من بیرون از منزل کار میکنم اوهم گاهی کمک من کند، چون اوایل زندگی مشترکون هست میخواهم یه رفتار درست را عادت کند، متاسفانه مردها به کارهای غلط سریع عادت میکنند، اگر هم درخواست من معقول نیست بگوید. در زندگی دوستان دیده ام که شوهرشان در عین اینکه تا دیر وقت سرکار میروند ولی وقتی به خانه میرسند بسیار کمک همسرشان میکنند، من هم میخواهم این کلید مرد را از این جهت داشته باشم. البته اگر درست است !


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟