اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدی

اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدی

اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدیگر بی‌اعتنایی و بی‌توجهی کنند و به تدریج حالت بی‌محبّتی از یک طرف به وجود بیاید، چون بی‌محبّتی مرضی مسری است، حتماً به آن طرف دیگر هم سرایت می‌کند.

رهبری خطبه عقد مورخ 16/ 5/ 79


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟