اعتیاد به تلفن همراه: در این نوع اعت

اعتیاد به تلفن همراه:  در این نوع اعت

اعتیاد به تلفن همراه: در این نوع اعتیاد فرد احساس می کند که اگر تلفن همراه در اختیار نداشته باشد ارتباط او با دنیا قطع شده و احساس پریشانی و اضطراب می کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟