همه چیز از فکر آغاز میشودفکر ما تبدی

همه چیز از فکر آغاز میشودفکر ما تبدی

همه چیز از فکر آغاز میشود
فکر ما تبدیل به احساس می شود
و احساس در ما موجب بروز
یک رفتارمیشود
و این رفتار ما را به نتیجه میرساند
پس فکرتان زیبا کنید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟