وقتی عصبانی هستی مراقب حرف هات  

وقتی عصبانی هستی مراقب حرف هات  

وقتی عصبانی هستی مراقب حرف هات
باش چون عصبانیت فروکش میکندولی
اثر حرف هات همیشه باقی می مونه


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟