انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگرا

انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگرا

انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگران ببينى

اگر عشق مى خواهى، عشق بورز
اگر صداقت مى خواهى، راستگو باش
و اگر احترام مى خواهى، احترام بگذار


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟