انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگرا

انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگرا

انعكاس چيزى باش كه مى خواهى در ديگران ببينى

اگر عشق مى خواهى، عشق بورز
اگر صداقت مى خواهى، راستگو باش
و اگر احترام مى خواهى، احترام بگذار

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟