از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند:شما چطور

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند:شما چطور

از پیرمرد و پیرزنی پرسیدند:
شما چطور شصت سال با هم زندگی کردید
گفتند :
ما متعلق به نسلی هستیم که
وقتی چیزی خراب می شد
تعمیرش می کردیم نه تعویضش!


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟