بخشش با گذشت فرق دارهگذشت یعن

بخشش با گذشت فرق داره
گذشت یعنی یکی میاد میزنه تو گوشتون و شما سکوت میکنید و میگید گذشت کردم.

ولی بخشش یعنی وقتی یه چک میخورید همه احساسات بد ناشی از اون ضربه رو ابراز میکنید حرف میزنید و خودتون رو تخلیه میکنید
بعد از خودتون میپرسین چرا اون زد تو گوش من؟

چه دلیلی برای اینکارش داشت؟ حالا میتونید ببخشید و بدون هیچ ناراحتی و دلخوری با رفع اون مشکل فراموشش کنید
اینجا یعنی شما بخشیدید

هرگز گذشت نکنید بلکه سعی کنید ببخشید.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!