اگه دوستش دارین حفظش کنینبا چنگُ دند

اگه دوستش دارین حفظش کنینبا چنگُ دند

اگه دوستش دارین حفظش کنین
با چنگُ دندون
چون زمانکه میگذره هیچی سخت
تر از دست دادنِ کسی نیست که
برای از دست ندادنش باید با جونُ
دل می‌جنگیدین.

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟