ما هرگز نمی تونیم کنترل کره ز

ما هرگز نمی تونیم کنترل
کره زمین را در دست بگیریم و
اتفاقاتش را مدیریت کنیم

اما ...

ما می تونیم بر کره مغز خودمون
و محتویاتش مسلط باشیم


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟