دو چیز زندگیتان را نباید به پدر و مادر

دو چیز زندگیتان را نباید به پدر و مادر

دو چیز زندگیتان را نباید به پدر و مادر داد:
- تصمیم زندگی
- مدیریت زندگی
اما از تجربه ها و نظراتشان باید استفاده کرد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟