به هم محبت کنید حتی اگر به چشم نیاید

به هم محبت کنید حتی اگر به چشم نیاید

به هم محبت کنید حتی اگر به چشم نیاید.

محبت کردند یعنی کاشتن دانه هایی برای رویش درخت زندگی.

اگر درخت زندگی می خواهید به هم محبت کنید.

محبت عملی و محبت قلبی و محبت زبانی

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟