گوش دادن یعنی اینکه برای دیگران

گوش دادن یعنی اینکه برای دیگران و حرف آنان احترام قائل هستیم.

مطمئناً همه ما زمانی که صحبت می‌کنیم دوست داریم که دیگران به حرف ما گوش کنند.

مردم شنونده های خوب را دوست دارند زیرا هرکسی در درون خود دوست دارد که درمورد خودش صحبت کند.

به یاد داشته باشید اگر شما به آنها اجازه صحبت دهید ( سوال بپرسید- صحبت شان را قطع نکنید- زبان بدن تان را با خودتان هماهنگ کنید

اجازه دهید ارتباط چشمی شکل بگیرد) و بحث را دنبال کنید، بدون این که نیاز باشد شما زیاد صحبت کنید آنها فکر می کنند شما یک سخنور عالی هستید.

اغلب افراد فکر می کنند بهترین سخنوران کسانی هستند که زیاد صحبت می کنند. اما این موضوع اصلاً اینطور نیست و هرچه پر حرفی بییشتر باشد،‌ جایگاه افراد ضعیف تر می‌شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟