خوشبختی یعنی قلبی را نشکنیدلی را نرن

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنیدلی را نرن

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی
دلی را نرنجانی
آبرویی را نریزی و
دیگران از تو آسیبی نبینند
حالا برو ببین چقدر خوشبختی.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟