خوشبختی یعنی قلبی را نشکنیدلی را نرن

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنیدلی را نرن

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی
دلی را نرنجانی
آبرویی را نریزی و
دیگران از تو آسیبی نبینند
حالا برو ببین چقدر خوشبختی.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!