هیچ وقتقرص هایی کهحال آدم ر

هیچ وقت
قرص هایی که
حال آدم را خوب می کنند

جای خوب هایی که
دل آدم را قرص می کنند
نمی گیرند!

زندگیتون پر از آدم های خوب


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟