گذشت از مستحکم‌ ترین پایه‌های

گذشت از مستحکم‌ ترین پایه‌های ساختار یک زندگی ضد زلزله است.

در شرایطی که ممکن است پایتان به مشاجره‌ای بی حاصل باز شود

بیهوده پایداری نکنید. بدانید از کاه، کوه ساختن هیچ کمکی به حل موضوع نمی‌کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟