ماشین ات که جوش می آورد حرکت ن

ماشین ات که جوش می آورد
حرکت نمی کنی! کنار زده و می ایستی !
وگرنه ممکن است ماشین آتش بگیرد .

خودت هم همینطوری
وقتی جوش می آوری ،عصبی و عصبانی می شوی ؛ تخته گاز نرو !

بزن کنار ! ساکت باش


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟