اگر در زندگیتان نسبت به فردی در مو

اگر در زندگیتان نسبت به فردی در موقعیت منفی قرار گرفته اید ، هر روز چند دقیقه در قلبتان نسبت به آن شخص احساس عشق کنید ، و سپس این احساس عشق را به کائنات بفرستید.
فقط با انجام همین کار از هر خشم ، عصبانیت یا هر احساس منفی دیگری نسبت به آن شخص رها می شوید.
یادتان باشد هر احساس منفی مانند خشم ، عصبانیت و ... همان را به سمت شما جذب می کند.
احساس عشق ، عشق را به سمت شما می آورد.
هر احساسی که در مورد دیگران دارید ، همان را به سمت خود می کشید.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟