اگر مي خواهيد چيزي كوچكتر شوداج

اگر مي خواهيد چيزي كوچكتر شود
اجازه دهيد خوب گسترده شود
اگر مي خواهيد از چيزي رها شويد
ابتدا اجازه دهيد شكوفا شود
اگر مي خواهيد چيزي را بدست آوريد
ابتدا آن را ببخشيد
اين درك ظريفي از قانون هستي است
نرم بر سخت غلبه مي كند
آرام بر سريع پيروز مي شود
اجازه دهيد آن چه مي كنيد پنهان باقي بماند
و تنها نتيجه را به ديگران نمايش دهيد


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟