کافی است به یک چیز زیبا فکر کنید

 کافی است به یک چیز زیبا فکر کنید

کافی است به یک چیز زیبا فکر کنید یا مشغول کاری زیبا شوید

و وقتی به این روش عادت کنید؛

زودتر از چیزی که فکر می کنید خالق زندگی خود خواهید شد.

نظر شما درمورد این پست چیست؟