چه وقت می‌توان احساس بزرگی کرد!

چه وقت می‌توان احساس بزرگی کرد!؟

هر گاه از خوشبختی همه، حتى کسانی که دوستمان ندارند خوشحال شدیم

هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم

هرگاه کمتر رنجیدیم و بیشتر بخشیدیم

هر گاه اولین اندیشه ما برای رویارویی با دشمن انتقام نبود

هرگاه بالاترین لذت ما شاد کردن دیگران بود


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟