مهم نیست که چقدر تحصیل کرده‌

مهم نیست که
چقدر تحصیل کرده‌ای
چقدر با استعدادی
یا چقدر ثروتمندی...
نحوه رفتارت با دیگران
خود همه چیز را راجع به تو مي‌گوید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟