بعد از هر بحث و بگو مگویی

بعد از هر بحث و بگو مگویی

بعد از هر بحث و بگو مگویی

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه

شجاع ترینه …

اونی که اول میبخشه

قوی ترینه …

و اونی که زودتر فراموش میکنه

خوشبخت ترینه …


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟