بعد از هر بحث و بگو مگویی

بعد از هر بحث و بگو مگویی

بعد از هر بحث و بگو مگویی

اونی که اول معذرت خواهی‌ کنه

شجاع ترینه …

اونی که اول میبخشه

قوی ترینه …

و اونی که زودتر فراموش میکنه

خوشبخت ترینه …

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!