امام محمد باقر (ع) : سه چیز از خ

امام محمد باقر (ع) :
سه چیز از خصلت های نیک دنیا و اخرت است:
از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی
به کسی که از تو بریده است بپیوندی
هنگامی که با تو به نادانی رفتار شود بردباری کنی

نظر شما درمورد این پست چیست؟