آب جوشی که سیب زمینی رانرم می‌کند 

آب جوشی که سیب زمینی رانرم می‌کند 

آب جوشی که سیب زمینی رانرم می‌کند
همان آب جوشی است که تخم مرغ را سفت می‌کند
مهم نیست چه شرایطی پیرامون شماست
مهم این است درون خود چه داری
در بدترین شرایط بهترین باش


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟