چایی که سرد بشه روش آب جوش میریزن تاگرم

چایی که سرد بشه روش آب جوش میریزن تاگرم

چایی که سرد بشه روش آب جوش میریزن تاگرم شه
درسته ، گرم میشه
ولی کمرنگ میشه
رابطه ها هم همینه
میشه دوباره زندش کرد
امامثل اول نمیشه
مواظب رابطه ها باشید
تا لازم نشه روش آب جوش بریزید

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!