اگر کسی آمد و به شاخ و برگباورهایت تب

اگر کسی آمد و به شاخ و برگباورهایت تب

اگر کسی آمد و به شاخ و برگ
باورهایت تبر زد ، نترس...!
چون دستش به ریشه ات نمی رسد .
جوانه بزن...
رشد کن...
بزرگ شو...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟