همه ما انسانیمسیاهسفیدسرخ زر

همه ما انسانیمسیاهسفیدسرخ زر

همه ما انسانیم
سیاه
سفید
سرخ
زرد
فرقی نمیکند
تنها
افکارمان چهره ما را
سیاه میکند


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟