كودكان را بسمت توليد فكر ، خلاقيت و ساخ

كودكان را بسمت توليد فكر ، خلاقيت و ساخ

كودكان را بسمت توليد فكر ، خلاقيت و ساختن راهنمايي كنيم؛
نه صرفا خواندن و حفظ كردن تجربه هاي علمي گذشته!
هدف از مدرسه و سواد ، توليد فكر خلاق است؛
حتي اگر تغيير جاي يك گلدان در خانه باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟