یادت باشه؛مشکلات هم مثل همه چیزها

یادت باشه؛مشکلات هم مثل همه چیزها

یادت باشه؛
مشکلات هم مثل همه چیزهاي ديگه
تاریخ انقضا دارن...
پس هر وقت
عرصه بهت تنگ شد،
این جمله رو با خودت تکرار کن:
"این نیز بگذرد..."امتیاز شما به این مطلب کدام است؟