برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن:

برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن:

برای رسیدن به آرامش سه چیز را ترک کن:.
اینکه دائم دیگران را کنترل کنی.
اینکه بخواهی دائم مورد تأیید دیگران قرار بگیری.
اینکه بخواهی دائم در مورد دیگران پیش داوری کنی یا خود مورد پیش داوری قرار بگیری.
همیشه بگو: خدایا، کمک کن دیرتر برنجم، زودتر ببخشم، کمتر پیش داوری کنم و بیشتر فرصت دهم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟