آسانترین راه آشنایییک سلام است

آسانترین راه آشنایییک سلام است

آسانترین راه آشنایی
یک سلام است
ولی گرم صمیمی

آسانترین راه قدردانی،
یک تشکراست
ولی خالص صمیمانه

آسانترین راه عذرخواهی
عدم تکرار است.
عدم تکرار خطاهایی قبلی

نظرسنجی

نظر شما درمورد این پست چیست؟