هیچگاه به گستاخی دیگران پاسخ ندهید

هیچگاه به گستاخی دیگران پاسخ ندهید<b

هیچگاه به گستاخی دیگران پاسخ ندهید
ڪسانی ڪه در برابر شما گستاخی می ڪنند در واقع چهره خودشان را نشان

مے دهند نه چهره شما را
به دل نگیرید و بدون هیچ واڪنشی بگذرید


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟