خودمان را درگیر مسایل کوچک نکنی

خودمان را درگیر مسایل کوچک نکنیم.

قبل از اینکه غمگین شوید، از خودتان بپرسید آیا این مساله فردا، هفته بعد یا سال بعد برای من اهمیت خواهد داشت؟!

اگر شما به طور مثال بخواهید از دست یک منشی تلفنی، دوست یا کسی که با شما به طور ناشايستی صحبت كرده، ناراحت شوید و خود را غمگین کنید تنها به شاد بودن و سلامت روان خود آسیب میزنید.

ناراحت شدن و عصبی شدن هاي مكرر، موجب افزايش احتمال سكته قلبی، كاهش سيستم ايمنی، و كاهش قشر خاكستری مغز می شود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟